Algemene voorwaarden Shakaloha webshop

Degene die een bestelling plaatst gaat automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Webshop.shakaloha.com is eigendom van Shakaloha BV, statutair gevestigd in Amsterdam.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 

 • 1.1
 Op alle aanbiedingen-, bestellingen- en overeenkomsten van de Shakaloha BV webshop  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
 • 1.2
 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3
 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4
 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shakaloha BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shakaloha BV ingeschakelde tussenpersonen en derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 2.1
 Alle aanbiedingen van Shakaloha BV zijn vrijblijvend en Shakaloha BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie- of andere omstandigheden voor Shakaloha BV noodzakelijk is geworden.
 • 2.2
 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Shakaloha BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shakaloha BV dit zo snel mogelijk mee.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 3.1
 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandelings-, administratie- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld is of schriftelijk is overeengekomen.
 • 3.2
 Betaling is uitsluitend mogelijk  per Master- dan wel Visacard, per Paypal of iDeal. Andere mogelijkheden voor betaling kunnen alleen plaatsvinden indien Shakaloha BV daarvan de koper voorafgaand aan de betaling schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Bij afwijking van bovengenoemde methoden geldt dat de betaling eerst geldig is op de datum van creditering van de bankrekening van Shakaloha BV.
 • 3.3
 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shakaloha BV.
 • 3.5
 Niet betaalde goederen blijven eigendom van Shakaloha BV. Deze mogen door bezitter niet vervreemd, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Shakaloha BV opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Shakaloha BV om alle kosten hiervoor benodigd op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 4. Levering

 • 4.1
 De door Shakaloha BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Alleen bij overschrijding van de leveringstermijn van vijfenveertig (45) dagen heeft de besteller het  recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, echter er kan geen aanspraak worden gemaakt op –schade-vergoeding van welke aard dan ook.
 • 4.2
 De levering van de producten geschiedt op de plaats die door besteller is aangegeven. Het tijdstip van aanbieding aan besteller hangt af van degene die het transport verzorgt. Beide factoren zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan besteller.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1
 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Shakaloha BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 • 6.1
 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Shakaloha BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering op de hoogte, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op schriftelijke- en gemotiveerde wijze.
 • 6.2
 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Shakaloha BV de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 6.4) te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 6.3
 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, behoudt u het recht voor om het product zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren aan Shakaloha BV. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd en ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de besteller.
 • 6.4
 Indien wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende vergepakt worden opgestuurd aan Shakaloha BV Retouren, Herenweg 15, 3602AM, Maarssen, NL. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor retour, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor de besteller. Shakaloha BV houdt zich het recht voor ongefrankeerde of onvoldoend gefrankeerde zendingen te weigeren. Shakaloha BV zal bij een retournering binnen de gestelde voorwaarden geen verdere administratie- en/of handlingkosten aan de besteller in rekening brengen. Terugbetaling van het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan de besteller zal binnen dertig (30) dagen geschieden na ontvangst van de teruggestuurde goederen op een door de besteller aangegeven bank- of giro rekening.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

 • 7.1
 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de besteller en Shakaloha BV, of tussen Shakaloha BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de besteller  Shakaloha BV, is Shakaloha BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld verwijtbaar aan Shakaloha BV.

 

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1
 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shakaloha BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shakaloha BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 8.2
 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shakaloha BV en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Diversen

 • 9.1
 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shakaloha BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shakaloha BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 9.2
 Shakaloha BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 10.1
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2
 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Shakaloha BV haar hoofdvestiging heeft (Amsterdam).